Ομιλίες

Νέα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις του κ. Μιχάλη Κασσή

Εισήγηση του Μιχάλη Κασσή στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Εισήγηση του Μιχάλη Κασσή στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.
20Nov2013

Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας » και Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου BLUE MED(ΜΠΛΟΥ ΜΕΝΤ)»

Κυρίες κύριοι συνάδελφοι,

 

Την 4η Μαρτίου 2013, υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο του 2ου Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας, Μνηµόνιο Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας

 

Οι δυο χώρες, με το μνημόνιο αυτό, επιθυµούν να αναπτύξουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία στους νευραλγικούς τοµείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών µε κύριο γνώμονα τον εκσυγχρονισµό των επικοινωνιακών δικτύων και την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνιών τους

 

Επί μέρους στόχος είναι  ο συντονισµός σε ζητήµατα ραδιοφάσµατος και βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Συµφωνία «Γενεύη 2006» που έχουν ήδη αποδεχθεί οι δύο χώρες.

 

Ζητούμενη είναι η  ενθάρρυνση της συνεργασίας στον τοµέα των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατά τρόπο που να συνάδει µε το νομοθετικό πλαίσιο των δύο χωρών. Ειδικότερα, θα ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ σχετικών µε τα αντικείμενα φορέων των δύο χωρών.

 

Ορίζονται οι δραστηριότητες συνεργασίας και καθώς και η δημιουργία Κοινής Επιτροπής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής του εν λόγω Μνημονίου Κατανόησης, και περιγράφονται τα καθήκοντά της, οι αρμόδιοι αντιπρόσωποι και η συχνότητα των συνεδριάσεων.

 

Γίνεται αναφορά στον τρόπο επίλυσης νοµικών ζητημάτων και τις πηγές χρηματοδότησης των περιγραφόμενων δραστηριοτήτων συνεργασίας, αναφέρεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί από την κοινή συνεργασία και τέλος προβλέπεται η επίλυση τυχόν διαφορών

κατά τρόπο φιλικό και µέσω διαπραγματεύσεων.

 

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε μέρος αναλαβαίνει τα έξοδα των δικών του δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στη χώρα του, οι οποίες εξαρτώνται από τα διαθέσιµα κεφάλαια και τους πόρους αυτού.

 

Οι δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού εξαρτώνται  από πραγματικά γεγονότα (αριθµός συμμετεχόντων, τόπος, διάρκεια και συχνότητα συνεδριάσεων) και  θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά ήταν σφόδρα υπέρ της επιμέρους συνεργασία των δυο χωρών σε όσο περισσότερους τομείς είναι δυνατόν και προφανώς είναι εγκρίνει την συμφωνία αυτή ως ένα ακόμα βήμα προς την καλυτέρευση των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας.

 Αναφορικά με τη δημιουργία της Βlue Med

 

Στις 12 Οκτωβρίου 2012 υπογράφηκε από τους Υπουργούς Μεταφορών της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας και της Μάλτας, στη Λεµεσσό της Κύπρου, η Συµφωνία σε Επίπεδο Κρατών για τη δημιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE MED, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισµών για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (Ε.Ε.Ο.)

 

Με τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναερίου Χώρου BLUE MED(ΜΠΛΟΥ ΜΕΝΤ) και τη διατύπωση των κανόνων και των διαδικασιών για την υλοποίησή του, εφαρμόζεται η νουθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (Ε.Ε.Ο.).

 

Από την εφαρμογή της Συµφωνίας θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη τόσο για το επιβατικό κοινό όσο και για τους χρήστες εναερίου χώρου και την προστασία του

περιβάλλοντος µέσω της:

 

- Βελτίωσης των ισχυόντων επιπέδων ασφάλειας ως προς τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας και τις Αεροναυτιλιακές Υπηρεσίες.

 

- Βέλτιστης αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και χωρητικότητας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

- Μείωσης των καθυστερήσεων των πτήσεων και συντόµευσης των διαδροµών στον εναέριο χώρο υπό την ευθύνη των Συµβαλλοµένων Κρατών, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση σε λειτουργικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνικούς τοµείς.

 

Ως γεωγραφικό πεδίο δράσης και υλοποίησης του Λειτουργικού Τµήµατος Εναερίου Χώρου BLUE MED ορίζεται ο εναέριος χώρος υπό την ευθύνη της Ελλάδας της Κύπρου, της Ιταλίας και της Μάλτας.

 

Με τη συμφωνία αυτή διατηρούνται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των κρατών-µελών, βελτιώνονται οι δοµές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και εξασφαλίζεται η δέσμευση των κρατών-µελών για συνεργασία σε όλους τους τομείς που αφορούν διαφορες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο όπως  Μετεωρολογικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Αεροναυτικών πληροφοριών.

 

Επίσης ενισχύεται η αποτελεσµατική και ευέλικτη χρήση του εναερίου χώρου για πολιτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς και Βελτιώνεται η επίβλεψη της ασφάλειας στη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

 

Εκσυγχρονίζονται σε επίπεδο Λειτουργικού Τµήµατος Εναερίου Χώρου τα συστήµατα της Αεροναυτιλίας και εξασφαλίζεται αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Αεροναυτιλίας µέσα από τη συνεργασία των Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας των χωρών µελών.

 

Παρέχεται η δυνατότητα στο πλαίσιο του αντίστοιχου Κοινοτικού Κεκτηµένου και της νοµοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό προσχώρησης γειτονικών χω-

ρών στη Συµφωνία, ενώ ενισχύονται οι διεθνείς σχέσεις συνεργασίας που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της φάσεως προετοιµασίας για τη δηµιουργία του BLUE MED.(ΜΠΛΟΥ ΜΕΝΤ).

 

Τελος αναγνωρίζεται η ανάγκη λειτουργίας σε ένα περιβάλλον «Πνεύµατος Δικαιοσύνης», όπως ορίζεται από τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

 

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους οι δαπάνες θα καλύπτονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ.35-720/ΥΠΑ) ή από τους τακτικούς προϋπολογισµούς των αρµόδιων Υπουργείων.

 

Το ΠΑΣΟΚ πάντα προσανατολισμένο προς την ειρηνική συνεργασία των κρατών και ειδικά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνει την Κύρωση της Συμφωνίας.