Κοινοβουλευτική Δράση

Νέα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις του κ. Μιχάλη Κασσή

Εισήγηση Μιχάλη Κασσή στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Εισήγηση Μιχάλη Κασσή στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
18Oct2012

Για το νομοσχέδιο του Υπουργειου Ανάπτηξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με Θέμα: «Κύρωση των υπ’ αριθμ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του Συμβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συμφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης».

Κυρίες, Κύριοι Συνάδελφοι

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι μια γιγαντιαία πολυεθνική επενδυτική τράπεζα με μετοχικό κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί από 60 χώρες και δύο διεθνείς οργανισμούς και πραγματοποιεί επενδύσεις μόνο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Ρωσία και στις χώρες της Κεντρικής Ασίας .Η τράπεζα αυτή έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να έχουμε μια εικόνα του ύψους των κεφαλαίων που επενδύει η εν λόγο τράπεζα ενδεικτικά θα αναφέρω πως κατά το 2005 οι συνολικές επενδύσεις της ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ από τα οποία το 26% υλοποιήθηκε στη Ρωσία. Σωρευτικά στην περίοδο 2001 - 2005 συμμετείχε σε 1.301 επενδυτικά προγράμματα με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις της να ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην κινητοποίηση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους 64 δισ. ευρώ. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία τα ίδια κεφάλαια, αποθεματικά και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 5 δισ.ευρώ.

Μέσω των επενδύσεών της προωθεί τη δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, την ενδυνάμωση των οικονομικών οργανισμών και νομικών συστημάτων, και την ανάπτυξη των απαραίτητων για την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα υποδομών.

Αναφορικά με την κύρωση της Κύρωση των υπ’ αριθμ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του Συμβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συμφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης εν συντομία θα αναφέρω :

Το άρθρο 1 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης καθορίζει το σκοπό και την περιοχή δραστηριοποίησης της Τράπεζας. Πέρα από τις περιοχές που ανέφερα προ ολίγου Η Τράπεζα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και χρηματοδοτεί έργα στα Δυτικά Βαλκάνια καθώς και στην Τουρκία η οποία το 2008 μετέβαλε το καθεστώς συμμετοχής στην Τράπεζα και από δωρήτρια έγινε αποδέκτρια χώρα.

 

Το άρθρο 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προβλέπει ότι η Τράπεζα μπορεί να διαχειρίζεται Ειδικά Ταµεία που εξυπηρετούν τους σκοπούς της και εµπίπτουν στο πεδίο άσκησης των λειτουργικών της καθηκόντων.

Επί του παρόντος, η Ε.Τ.Α.Α. ανήκει σε 63 χώρες, την Ε.Ε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και υποστηρίζει προγράµµατα σε 29 χώρες, κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα.

Στόχος της τροποποίησης των άρθρων 1και 18 της αφενος να επεκταθεί το γεωγραφικό πεδίο της αποστολής της Ε.Τ.Α.Α. στην περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου και αφετέρου να επιτραπεί η έναρξη των εργασιών της Ε.Τ.Α.Α. στις νέες χώρες δραστηριοποίησής της το συντομότερο δυνατό µέσω των Ειδικών Ταµείων ,εν αναµονή έναρξης ισχύος της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 1 της Συµφωνίας.

Βάσει της Απόφασης 137, τροποποιείται το άρθρο 1 «ΣΚΟΠΟΣ» της ιδρυτικής Συµφωνίας της Ε.Τ.Α.Α. έτσι ώστε να καθορίσει τα νέα γεωγραφικά όρια της εντολής της Τράπεζας,να δώσει τη δυνατότητα στο Συµβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας να αποφασίζει για τη χορήγηση καθεστώτος αποδέκτριας χώρας µε πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων των Διοικητών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνολικού αριθµού ψήφων των µελών και να ορίσει ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ επτά ηµέρες µετά την αποδοχή τους από τα µέλη της Τράπεζας

Βάσει της Απόφασης 138 του Συµβουλίου των Διοικητών, της 30ης Σεπτεµβρίου 2011, τροποποιείται το άρθρο 18 «ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ» της ιδρυτικής Συµφωνίας της Ε.Τ.Α.Α., έτσι ώστε να επιτραπεί η χρήση των Ειδικών Ταµείων σε αποδέκτριες και εν δυνάµει αποδέκτριες χώρες της νέας περιοχής δραστηριοποίησης της Τράπεζας. Επισης η τροποοιηση συνίσταται στο  να δώσει τη δυνατότητα στο Συµβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας να αποφασίζει για τη χορήγηση καθεστώτος εν δυνάµει αποδέκτριας χώρας, µε πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων των Διοικητών, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνολικού αριθµού ψήφων των µελών και να ορίσει ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ επτά ηµέρες µετά την αποδοχή τους από τα µέλη της Τράπεζας.

Πρώτιστο μέλημα του ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι η ανάπτυξη της χώρας η όποια όμως βρίσκεται σε μια περιοχή που ταλανίζεται επί χρόνια από τεράστια προβλήματα.Η ανάπτυξη της χώρας είναι αλληλένδετη με την ανάπτυξη των γύρω μας περιοχών. Στην κατεύθυνση αυτή η επέκταση ‘’ζωτικού χώρου’’ της ΕΤΑΑ εκλαμβάνεται ως θετική ειδικά μετά τις τεράστιες αλλαγές στη γειτονιά μας λόγω της ‘’αραβικής άνοιξης’’ .

Όπως θετικά εκλαμβάνεται και η χρήση των Ειδικών Ταµείων σε αποδέκτριες και εν δυνάµει αποδέκτριες χώρες της περιοχής δραστηριοποίησης της Τράπεζας.

Αυτονόητο επίσης είναι όπως προτείνεται στις τροποποιήσεις το να δίνεται η δυνατότητα στο Συµβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας να αποφασίζει για τη χορήγηση του καθεστώτος αποδέκτριας και εν δυνάµει αποδέκτριας χώρας, βάσει διεξοδικής αξιολόγησης για το κατά πόσον η εν λόγω χώρα πληροί τα οριζόμενα πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια και µε πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων των Διοικητών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνολικού αριθµού ψήφων των µελών.

Τελος ορίζεται ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ επτά ηµέρες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει επίσηµα στα µέλη της ότι οι οριζόμενες στην Συµφωνία Ίδρυσης προϋποθέσεις για την αποδοχή της τροποποίησης έχουν ικανοποιηθεί κάτι το οποίο είναι καθαρά διαδικαστικό και δεν έχουμε λόγο να διαφωνήσουμε.

 

Επιπλέον, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ,όπως διαβεβαιώνει το γενικό λογιστήριο του Κράτους και πάντα με κριτήριο το συμφέρον της χώρας το ΠΑΣΟΚ είναι θετικό στην Κύρωση του παρόντος νομοσχεδίου

Σας ευχαριστώ