Κοινοβουλευτική Δράση

Νέα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις του κ. Μιχάλη Κασσή

Ομιλία κατά τη συζήτηση επί των άρθρων στο Σ/Ν του ΥΠΑΑΤ:«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις»

Ομιλία κατά τη συζήτηση επί των άρθρων στο Σ/Ν του ΥΠΑΑΤ:«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις»
24Jan2014

Είναι γεγονός ότι χρειάζεται χρόνος για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο έρχεται με καθυστέρηση, χωρίς να οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εσάς, κύριε Υπουργέ.

 Είναι γενικότερο θέμα της Κυβέρνησης το ότι ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό τομέα και τον αγροτικό κόσμο θα έπρεπε να είναι σε πρώτη προτεραιότητα, αν πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε αυτά που λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συνδεθεί με το συγκεκριμένο χώρο από την ίδρυσή του και έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο με όλα τα λάθη και τις παραλείψεις. Τα λάθη πρέπει να μας γίνουν μάθημα, προκειμένου να τα διορθώσουμε για να βοηθήσουμε πραγματικά τον αγροτικό κόσμο.

Στο παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται μία περιγραφή του θεσμικού πλαισίου σχετικά με διοικητικά μέτρα και κυρώσεις σε παραβάτες της νομοθεσίας είτε είναι εθνική είτε κοινοτική, στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και της προστασίας των ζώων. Βέβαια, όπως έχω πει στο παρόν νομοσχέδιο θα ήταν πιο χρήσιμο εάν κωδικοποιήσει το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, της οποίας η εκτενής λίστα δίνεται στο άρθρο 65.

Βέβαια, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά για να γίνουν έχουν μία βασική προϋπόθεση: την ουσιαστική λειτουργία των υπηρεσιών και τη διαφάνεια των διαδικασιών ιδιαίτερα στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και του εποπτευόμενου πλέον φορέα του ΕΦΕΤ.

Έχουν γίνει πάρα πολλές και σημαντικές θα έλεγα νομοτεχνικές βελτιώσεις, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούστηκαν από τους φορείς και συζητήθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Σε σχέση με τη συζήτηση επί των άρθρων θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις, τις οποίες θεωρώ σημαντικές και ζητάμε να γίνουν αυτές οι αλλαγές και οι προσθέσεις.

Στο άρθρο 6 της παραγράφου 1 η «δέσμευση» να γίνει «κατάσχεση», όπως προτείνεται από το ΓΕΩΤΕΕ, ενώ στην παράγραφο 6 πρέπει να φύγουν οι περιπτώσεις «αλλαγής χρήσης» και «επαναποστολής» των κατασχεθέντων αφού κάτι τέτοιο ακυρώνει τους λόγους για τους οποίους γίνεται η κατάσχεση και στην ουσία αθωώνει τις επιχειρήσεις που διακινούν επικίνδυνα προϊόντα.

Στο άρθρο 7 παράγραφο 10 σημείο β’, υποσημείο ββ’, να γίνει η διατύπωση «τρεις γεωπόνους πανεπιστημιακού τομέα ή τεχνολόγους γεωπόνους τεχνολογικού τομέα» που νομίζω ότι έχουν γίνει οι νομοτεχνικές βελτιώσεις, αλλά να γίνει και στο άρθρο 7.

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, πρέπει να υιοθετήσουμε όλες τις παρατηρήσεις του ΓΕΩΤΕΕ και να συμπεριληφθούν για ανάκληση ή απόσυρση οι περιπτώσεις όπου «τρόφιμα ή ζωοτροφές πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας αλλά δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικών προδιαγραφών» και όταν και «δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας αλλά δεν έχουν εξέλθει της εγκατάστασης».

Στο άρθρο 23 παράγραφος ε’ σημείο 1, η διατύπωση να διαμορφωθεί «μη συμμόρφωση του υπευθύνου εκτροφής με την ανάθεση της φροντίδας των ζώων σε πρόσωπα με κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και επαγγελματικά προσόντα».

Στο άρθρο 37 παράγραφος 14, να προστεθεί το εξής: «Στην παράγραφο 10 του άρθρου 36 προστίθεται υο εξής επιπλέον εδάφιο: Και οι αποκατασταθέντες ακτήμονες διατηρούν πλήρες δικαίωμα κυριότητας όπως αυτό καθορίζεται από τις αποφάσεις των Επιτροπών Εκούσιας Απαλλοτρίωσης ή τις οικείες πράξεις του Υπουργείου Γεωργίας».

Στο άρθρο 39 έγιναν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν και τη συμμετοχή των γεωπόνων τεχνολογικής εκπαίδευσης στις επιτροπές αναδασμού.

Στο άρθρο 43 παράγραφος 3 σημείο η’, να γίνει η αντικατάσταση της αναφοράς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με το «Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης» όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί.

Στο άρθρο 44 παράγραφος 4 στο σημείο 1, να προστεθεί «…διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα πλήρους απασχόλησης» που νομίζω ότι αυτό έχει συμπληρωθεί, ενώ το σημείο β’ πρέπει να αλλάξει συνολικά και η διατύπωσή του να είναι: «Ως υπεύθυνοι επιστήμονες ορίζονται γεωπόνοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή τεχνολόγοι γεωπόνοι πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπίων Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 109/1989 Α47 και του τμήματος Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 312/2003 ή κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ή κάτοχος ισοτίμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας της σχολής της ημεδαπής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας».

                               

Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται όλες οι ειδικότητες που αφορούν τον τομέα αυτό και δεν θα γίνονται παρεξηγήσεις. Επιπλέον στο άρθρο 44 και στις παραγράφους 4δ, 5α και 6β και 9 πρέπει να υιοθετηθούν οι διατυπώσεις που έχει καταθέσει το ΓΕΩΤΕΕ.

Στο άρθρο 50, όπου συμφωνούμε με το γενικό πλαίσιο αλλαγών του Μητρώου Εμπορικών Αγροτικών προϊόντων, θα ήθελα απλά μία διευκρίνιση από το Υπουργό, αν έχει εξετάσει το θέμα που βάζουν οι έμποροι της Λαχαναγοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές.

Το άρθρο 57 για τα «Θεσμοφόρια» θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί, γιατί νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί άλλος αποδοτικός τρόπος συνεργασίας στους τομείς παραγωγής. Και σίγουρα εκεί χρειάζεται να δαπανήσουμε χρήματα, αλλά να είναι προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της τυποποίησης και των δικτύων εξαγωγών.

Σχετικά με το άρθρο 60, για το οποίο έγινε πολλή συζήτηση, για τον λεγόμενο κτηνίατρο εκτροφής, εκτιμώ πως πρέπει και ονομασία να αλλάξει – να μιλάμε πια για επιστήμονα εκτροφής κτηνοτροφικών μονάδων – και οι ειδικότητες που έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του τίτλου να διευρυνθούν με πτυχιούχους του συνόλου της ανωτάτης εκπαίδευσης.

Θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να γίνει βασικός πυλώνας της αναγκαίας ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα, η οποία δεν έρχεται με ευχολόγια, αλλά με πολλή δουλειά. Και βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μόνο στους αριθμούς. Πρέπει πρωτίστως να αφορά τους ανθρώπους και ειδικά τους παραγωγούς. Και για το λόγο αυτό σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας.

Όσον αφορά στις τροπολογίες, πέραν από τις υπουργικές έχουν κατατεθεί και τροπολογίες από πλευράς μας. Η μία αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, για τα οποία είχατε δεσμευτεί, κύριε Υπουργέ. Η άλλη τροπολογία αφορά κάποιες ρυθμίσεις του ΙΚΑ σε σχέση με τη μετατροπή του ν. 4015/2011. Γιατί πολύς κόσμος, εργαζόμενοι σε συνεταιρισμούς, είναι αυτή τη στιγμή εκτεθειμένοι και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πριν από τη μετατροπή.

Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, θεωρούμε ότι οι αλλαγές που προβλέπονται ειδικότερα για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν μπει σε διαθεσιμότητα είναι στη σωστή κατεύθυνση και έρχονται να λύσουν ένα πρόβλημα που αυτό το διάστημα είναι στην επικαιρότητα.

Βέβαια, θα γίνει περισσότερη κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τροπολογίες και δεν ξέρω αν η τροπολογία που αφορά την τροποποίηση του ν. 4015 θα συζητηθεί σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο και καλό είναι να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.

Σας ευχαριστώ.