Κοινοβουλευτική Δράση

Νέα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις του κ. Μιχάλη Κασσή

Ομιλία του Μιχάλη Κασσή στην ολομέλεια επί της αρχής του Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

Ομιλία του Μιχάλη Κασσή στην ολομέλεια επί της αρχής του Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»
07Jan2014

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς χρόνια πολλά και καλή χρονιά με περισσότερη υπευθυνότητα και δημιουργικότητα για όλους μας το 2014.

Στόχος του παρόντος νομοσχεδίου είναι η σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε η χώρα να εναρμονίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών για θέματα συντονισμού πτήσεων αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών διαθέσιμων χρόνων χρήσης στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η θέσπιση των κανονισμών λειτουργίας, ώστε να είναι νομική προσωπικότητα -που είναι παράλληλα οικονομικά αυτοτελής- γίνεται προκειμένου να θωρακίσει την αποτελεσματικότητα της Αρχής. Η ίδρυση της ΕΑΣΠ αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εξέλιξη της ζήτησης και χωρητικότητας στα ελληνικά αεροδρόμια, κυρίως δε στα περιφερειακά, από τις διαρκείς ανακατατάξεις στις αεροπορικές αγορές.

Αναφορικά με τις οικονομικές συνέπειες, η ίδρυση της Αρχής αναμένεται να ωφελήσει την αεροπορική αγορά και κατά συνέπεια και την κρατική οικονομία, μέσω της αναπροσαρμογής των διαθέσιμων χρόνων χρήσεων των αερολιμένων, καθώς εξασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ παλαιών και νέων εταιρειών και μέσω της βελτίωσης διασύνδεσης των περιφερειακών και κεντρικών αεροδρομίων. Για τους πολίτες δε το όφελος είναι η βελτίωση των αεροπορικών υπηρεσιών, δηλαδή ποιοτική αναβάθμιση του όλου προϊόντος.

Η υπό σύσταση Αρχή είναι σημαντικό να τονισθεί πως δεν ανήκει στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνει επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό. Οι προσλήψεις γίνονται με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Για να διασφαλιστεί η οικονομική αυτοτέλεια, οι πόροι της Αρχής προκύπτουν από τα τέλη, από τους φορείς διαχείρισης των συντονισμένων ελληνικών αερολιμένων και από τους αερομεταφορείς και για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση και απογείωση. Έξτρα πόροι προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει ληφθεί μέριμνα δε, έτσι ώστε το Συμβούλιο αλλά και ο Πρόεδρος να μην μπορούν να εμπλακούν με τα συμφέροντα των αερομεταφορέων. Τέλος, η αποζημίωση της Αρχής επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται μία σειρά ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίες έρχονται να βελτιώσουν υφιστάμενες διατάξεις και να εκσυγχρονίσουν το θεσμικό πλαίσιο διαφόρων τομέων. Συγκεκριμένα, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την υγραεριοκίνηση των οχημάτων, προσαρμόζοντας στις απαιτήσεις τα διεθνή πρότυπα και μειώνοντας το κόστος μετατροπής των οχημάτων σε οχήματα διπλού καυσίμου για τους πολίτες. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη συγκεκριμένη αγορά βάζοντας κανόνες δικαιούχων για τις συγκεκριμένες εργασίες και ελέγχων των οχημάτων.

Εδώ θα ήθελα να κάνω και την επισήμανση -θα αναφερθεί βέβαια και στη συζήτηση επί των άρθρων- ότι στο άρθρο 12 χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις. Επίσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις εναλλακτικές μορφές κίνησης οχημάτων, βιοντίζελ, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ., με στόχο και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επίσης, ρυθμίζονται αναγκαία θέματα που διευκολύνουν το θέμα της πρακτικής εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών των πρατηρίων. Καταπολεμούνται χρόνιες αδικίες που σχετίζονται με τα προβλήματα μετόχων σε ΚΤΕΛ. Αντιμετωπίζονται θέματα συμφόρησης των διευθύνσεων μεταφορών και διευκολύνεται η λειτουργία τους με διαδικασίες εκσυγχρονισμού και καλύτερη οργάνωση του τρόπου λειτουργίας τους και με διευκόλυνση της ψηφιοποίησης των λειτουργιών τους. Και βέβαια ρυθμίζονται διαδικασίες που διευκολύνουν ειδικές κατηγορίες ιδιωτών οδηγών, όπως οι ηλικιωμένοι, και επαγγελματιών, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και ο χρόνος αναμονής, αλλά ταυτόχρονα να διευκολυνθούν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.

Επίσης, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζονται μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τα δημόσια έργα και τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Συγκεκριμένα διευρύνει το πλαίσιο λειτουργιών συμμετοχών των παρεμβάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου προκειμένου να μπορέσει να συμβάλει ως επιστημονικός σύμβουλος του κράτους και κοινωνικός εταίρος στην ανάληψη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ένα νομοθετικό κενό χρόνου που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του τεχνικού κόσμου. Βέβαια να πούμε εδώ τις μεγάλες ενστάσεις που υπάρχουν από διάφορους φορείς, όπως έχουν συζητηθεί και στις αρμόδιες επιτροπές.

Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, μετά και από τις διευκρινίσεις τις οποίες θα δώσετε, ότι οφείλουμε να τις εξετάσουμε και να δούμε πραγματικά εάν εναρμονίζονται, αν θέλετε, με το δίκαιο απέναντι στους φορείς αυτούς. Γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο το Τεχνικό Επιμελητήριο που μπορεί να καθορίσει αρκετά πράγματα σε ό,τι έχει σχέση με την εξέλιξη και την πορεία των δημοσίων έργων ή των δημοσίων επενδύσεων.

Τέλος, αντιμετωπίζονται θέματα γραφειοκρατίας σε σχέση με τα δημόσια έργα, μέσα από διαδικασίες ψηφιοποίησης και επειδή για τα άρθρα αυτά, τα οποία σχετίζονται με το ΤΕΕ, νομίζω ότι θα γίνει διεξοδική κουβέντα και κατά τη συζήτηση των άρθρων, θα τοποθετηθούμε και εκεί. Φαίνεται, όμως, ότι υπάρχουν αρκετές ενστάσεις και θα δούμε το πώς τροποποιούνται τα πράγματα σε σχέση με τις βελτιώσεις τις οποίες κάνετε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο δημιουργεί μια αναγκαία νέα αρχή για την εναέρια κυκλοφορία και ταυτόχρονα εισάγει διατάξεις εκσυγχρονισμού λειτουργιών και διαδικασιών και ενεργοποίησης του επιστημονικού κόσμου της χώρας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ψηφίζει επί της αρχής το παρόν νομοσχέδιο με τις επιφυλάξεις αυτές, τις οποίες είπαμε όσον αφορά τα συγκεκριμένα άρθρα, καθώς αποδεικνύει πως μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας βήματα εκσυγχρονισμού για την ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία των θεσμών και των λειτουργιών σε σημαντικούς τομείς.

Σας ευχαριστώ.